Керівництво Телефон
Начальник управління - ПЛАХОТНА Людмила Володимирівна 72-23-54
Прийом відвідувачів: четвер (09.00 - 12.00 год.)  

Заступник начальника - начальник відділу професійно-технічної освіти та молодіжної політики - ТКАЧУК Олександр Олександрович

72-82-87
Прийом відвідувачів: середа (09.00 - 12.00 год.)  

Заступник начальника - начальник відділу дошкільної, загальної середньої та вищої освіти - СОЛОМІНА Тетяна Іванівна

72-71-97
Прийом відвідувачів: вівторок (09.00 - 12.00 год.)  


Начальник управління:

 • здійснює керівництво діяльністю управління;
 • забезпечує ефективне виконання покладених на управління завдань щодо реалізації державної політики в освітній галузі;
 • розподіляє обов’язки між заступниками, очолює та контролює їх роботу;
 • затверджує положення про відділи, сектори управління, посадові інструкції працівників управління;
 • організовує розробку проектів нормативно-правових актів, регіональних програм, що належать до компетенції управління;
 • забезпечує розвиток системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;
 • створює умови для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціального захисту дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, педагогічних, наукових, інших працівників закладів та установ освіти і науки;
 • створює умови для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації їх права відповідно до законів України на здобуття вищої освіти;
 • забезпечує розвиток освітнього, наукового та науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей області, міста;
 • здійснює контроль за дотриманням актів законодавства з питань освіти і науки, виконанням навчальними закладами усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної освіти;
 • координує діяльність навчальних закладів та наукових установ, що належать до сфери управління освіти, організацію роботи з їх кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення;
 • забезпечує моніторинг рішень у сфері освіти, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в області, захисту інтелектуальної власності;
 • формує регіональну наукову та науково-технічну політику, впровадження інноваційних заходів, спрямованих на соціально-еко-номічний розвиток області;
 • здійснює керівництво і контролює діяльність міських управлінь, районних відділів освіти та райдержадміністрацій;
 • аналізує стан освіти і науки в області, розробляє регіональні програми їх розвитку, а також науково-технічної та інноваційної діяльності, організовує і контролює виконання цих програм на місцях;
 • організовує і контролює роботу державних і комунальних вищих на-вчальних закладів відповідно до делегованих повноважень, а також закладів післядипломної освіти, що перебувають у підпорядкуванні управління; керує в установленому порядку роботою з організації підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників; сприяє розвитку мережі навчальних закладів області; вносить в установленому порядку пропозиції щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації;
 • вносить Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України пропозиції щодо впорядкування мережі навчальних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також вищих та професійно-технічних навчальних закладів;
 • бере в установленому порядку участь в укладанні та припиненні дії контрактів з керівниками навчальних закладів, що перебувають у підпорядкуванні Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, органів місцевого самоврядування, в проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад керівників вищих навчальних закладів І — IY р. а., професійно-технічних навчальних закладів, що підпорядковані Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України і перебувають у державній власності, і подає Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України відповідні матеріали;
 • забезпечує впровадження в практику рекомендовані Міністерством освіти і науки України нові освітні програми та інші педагогічні розробки, визначає регіональний компонент у змісті освіти;
 • вносить на розгляд Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України пропозиції щодо запровадження експериментальних навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, нових освітніх програм, педагогічних новацій і технологій та надання навчальним закладам статусу експериментальних;
 • залучає до реалізації освітніх програм творчі спілки, національно-культурні товариства, громадські організації (зокрема дитячі і молодіжні), що зареєстровані у порядку, визначеному законодавством;
 • розробляє пропозиції щодо встановлення нормативів бюджетних аси-гнувань на утримання навчальних і наукових закладів комунальної форми власності та соціальний захист учасників навчально-виховного та наукового процесу;
 • контролює використання капітальних вкладень і сприяє раціональному розміщенню нового будівництва об’єктів освіти, погоджує проекти будівництва навчальних закладів та наукових установ;
 • сприяє активізації винахідницької діяльності, охороні об’єктів інтелектуальної власності;
 • вживає у межах своєї компетенції заходів до поліпшення матеріальних та житлових умов студентів, працівників освіти і науки, організації їх медичного та побутового обслуговування;
 • вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників;
 • розглядає питання та вносить Міністерству освіти і науки України та облдержадміністрації в установленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників освіти і науки області державними нагородами, запроваджує інші форми морального і матеріального стимулювання їх праці;
 • забезпечує розгляд звернень громадян з питань діяльності освітньої галузі, у разі потреби вживає заходів до усунення причин, що зумовили їх появу;
 • планує, регулює та контролює ефективну взаємодію управління з іншими зацікавленими підрозділами органів виконавчої влади, громадськими об’єднаннями та науковими організаціями при розв’язанні питань, що стосуються діяльності управління;
 • виконує за дорученням керівництва завдання, отримані від органів виконавчої влади вищого рівня, готує керівництву доповідні записки, проекти наказів та розпоряджень;
 • забезпечує захист державних таємниць у напрямах діяльності управління відповідно з чинним законодавством;
 • забезпечує захист персональних даних;
 •  

  Здійснює контроль за:

 • наданням платних послуг закладами освіти;
 • використанням електроенергії, встановлення приладів обліку енерго, -водо, -тепло і газопостачання;
 •  

  Заступник начальника - начальник відділу:

 • здійснює керівництво процесом реалізації державної політики в галузі дошкільної та загальної середньої освіти;
 • організовує та контролює хід виконання законів України «Про освіту», "Про загальну середню освіту","Про дошкільну освіту","Про професійно-технічну освіту«, інших нормативно-правових документів;
 • сприяє реалізації конституційних вимог щодо обов’язкової дошкільної та загальної середньої освіти, удосконаленню роботи сільської школи;
 • аналізує стан і тенденції розвитку освіти за напрямом, що належить до його компетенції, вносить пропозиції щодо усунення негативних та закріплення позитивних тенденцій;
 • регулює та контролює роботу відділу дошкільної та загальної середньої освіти та сектору професійно-технічної освіти щодо ефективної взаємодії з іншими підрозділами, суміжними сферами, науковими організаціями;
 • забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створення належних умов для розвитку національної освіти, зокрема освіти національних меншин; впроваджує в практику освітні та наукові програми відродження і розвитку національної культури, національних традицій українського народу і національних меншин України;
 • забезпечує діяльність спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, проведення серед учнів таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси тощо;
 • вживає заходів із забезпечення навчальними закладами належного рівня дошкільної, загальної середньої та професійно-технічної освіти, організації їх навчально-методичного й інформаційного забезпечення, сприяє підвищенню кваліфікації та розвитку творчості педагогічних працівників;
 • сприяє розвитку мережі навчальних закладів в області, вносить в установленому порядку пропозиції щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації; вносить Міністерству освіти і науки України пропозиції щодо впорядкування мережі професійно-технічних навчальних закладів;
 • прогнозує потребу області у фахівцях різних професій та спеціальностей, координує роботу професійно-технічних навчальних закладів з підприємствами, установами, організаціями шляхом укладання договорів про підготовку робітничих кадрів;
 • аналізує стан виконання керівниками професійно-технічних навчальних закладів, що підпорядковані Міністерству освіти і науки України, умов контрактів і вносить пропозиції щодо встановлення (скорочення, продовження) терміну дії або розірвання (припинення дії) укладених контрактів;
 • розробляє проекти розпоряджень голови облдержадміністрації, у визначених законом випадках — проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень та подає їх на державну реєстрацію у встановленому порядку;
 • вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної освіти, фізичної культури і спорту, проводить методичні і науково-практичні семінари, конференції та інші заходи;
 • здійснює контроль за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об’єктів, що належать до сфери управління, зокрема за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів;
 • формує замовлення на навчально-методичну літературу, бланки звітності та документів про освіту;
 • організовує доставку підручників для забезпечення ними учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів;
 • забезпечує міжнародні зв’язки, координує роботу з міжнародними організаціями, навчання дітей за кордоном; співпрацює з діаспорою.
 • організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками відділу звернень від органів виконавчої влади, громадських об’єднань, установ та організацій, громадян згідно напряму діяльності відділу, а також готує за ними проекти відповідних рішень;
 • подає пропозиції керівництву управління про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників управління;
 • забезпечує дотримання працівниками управління трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку;
 • організовує роботу з документами у відповідності з чинним законодавством, планування роботи управління (річні, місячні плани), наради начальників управлінь, районних відділів освіти, оперативних нарад при начальнику управління;
 • організовує та забезпечує навчання начальників міських управлінь, районних відділів освіти;
 • готує проекти рішень за напрямками діяльності управління в межах наданих повноважень;
 • Здійснює контроль за:

 • роботою спеціалістів з питань всеобучу, мережі, викладання предметів, підручників і літератури, навчання і виховання, підсумкової державної атестації, зовнішнього незалежного оцінювання, мовної ситуації в школах;
 • порядком державної атестації дошкільних та загальноосвітніх та навчальних закладів, ліцензування приватних закладів освіти, інших систем, які здійснюють загальну середню освіту;
 • комп’ютеризацією та інформатизацією закладів та установ освіти області;
 • організацією підвезення учнів, реалізацією програми «Шкільний автобус»;
 • роботою шкільних бібліотек;
 • забезпечує ефективне виконання закріплених за нею напрямів роботи управління щодо реалізації державної політики у сфері освіти;
 • забезпечує дотримання працівниками управління законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією, організовує навчання апарату управління;
 • забезпечує виконання в області законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про оздоровлення та відпочинок», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про відпустки», Кодексу законів про працю, інших нормативно-правових документів;
 • здійснює державний контроль за діяльністю спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів, шкіл-інтернатів, навчально-реабілітаційних центрів, позашкільних навчальних закладів, Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти, Володимир-Волинського та Луцького педагогічних коледжів, Волинської ПМПК;
 • забезпечує у межах своїх повноважень розвиток різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формує програми розвитку позашкільної освіти, спрямовані на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснює навчально-методичне керівництво із зазначених питань;
 • забезпечує державну атестацію вищих та позашкільних навчальних закладів, шкіл-інтернатів;
 • відслідковує додержання умов ліцензій та сертифікатів, виданих Міністерством освіти і науки України для ВНЗ різних форм власності;
 • координує та контролює діяльність вищих навчальних закладів всіх типів і рівнів акредитації та форм власності,
 • забезпечує роботу кадрової служби, проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;
 • подає пропозиції керівництву управління про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників управління; своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень, сприяє підвищенню кваліфікації працівників;
 • разом з органами охорони здоров’я здійснює загальний контроль за охороною здоров’я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створен-ням безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-вихов-ного процесу;
 • вживає заходів щодо захисту прав та інтересів неповнолітніх, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що виховуються в сім’ях опікунів, школах-інтернатах, дитячих будинках незалежно від форм власності (зокрема сімейного типу), інших закладах;
 • сприяє відповідним підрозділам органів внутрішніх справ та соціаль-ним службам у запобіганні дитячій бездоглядності та правопорушен-ням серед неповнолітніх;
 • забезпечує дотримання працівниками, підпорядкованими згідно розподілу функціональних обов’язків, правил внутрішнього розпорядку, виконавської дисципліни;
 • Здійснює контроль за:

 • комплексом питань щодо збереження життя і здоров’я дітей, роботу в навчальних закладах з охорони праці, безпеки дорожнього руху, попередження дитячого травматизму, протипожежної безпеки, з організації цивільної оборони;
 • медичним обслуговуванням учнів; оздоровленням дітей;
 • комплексом питань, пов’язаних з організацією шкільного харчування, розвитку підсобних господарств;
 • комплексом питань з виховної та правовиховної роботи, охоплення учнів позашкільною освітою;
 • організацією соціального захисту дітей та педагогічних працівників, роботу органів освіти з охорони материнства, дитинства.
 • за соціально-педагогічним патронажем та діяльністю психологічних служб;
 • за реалізацією органами управління освітою питань кадрового забезпечення, атестації педагогічних працівників відповідно до встановлених вимог;
 • роботою відповідальних осіб за своєчасний та якісний розгляд звернень громадян, громадських об’єднань, установ та організацій;
 • організовує і забезпечує підготовку рішень за напрямками діяльності управління в межах наданих їй повноважень.