Регіональна комплексна  програма

розвитку освіти Волинської області

на 2014-2017 роки

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Програма визначає концептуально головну мету і завдання розвитку освіти на період 2014-2017 років, конкретизує шляхи, механізми, терміни  та перелік основних заходів з реалізації стратегічних завдань, їх виконавців, прогнозовані обсяги фінансового забезпечення виконання. Програма має відкритий характер і може доповнюватися (змінюватися) в установленому чинним законодавством порядку в разі, коли в період її виконання відбуватимуться зміни в законодавстві України про освіту, державній освітній політиці, в реальній соціально-економічній ситуації в регіоні, що вимагатимуть відповідного безпосереднього реагування системи освіти області.

Розроблення цієї Програми зумовлено необхідністю удосконалення системи освіти області, переорієнтації освіти на забезпечення рівного доступу до якісної освіти, культурних надбань, реалізації принципу безперервної освіти. Підставами для розробки Програми є необхідність продовження програмно-цільового забезпечення подальшого розвитку системи освіти в регіоні з урахуванням досягнутого в результаті виконання  попередніх програм, а також актуальних сьогоденних і стратегічних завдань освітньої сфери в соціально-економічному розвитку регіону, задоволенні освітніх запитів населення та припинення дії окремих державних цільових Програм (відповідно до  постанови КМУ № 71 від 5.03.14 р.) .

Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти для кожної дитини необхідно зрівняти стартові можливості дітей на початку навчання у школі, що збільшить їх освітні шанси. Одним із шляхів досягнення цієї мети є забезпечення охоплення дошкільною освітою до сімдесяти п’яти відсотків дітей дошкільного віку та стовідсотково дітей п’ятирічного віку, що потребує збільшення кількості груп в існуючих дошкільних навчальних закладах та відкриття, відновлення функціонування дошкільних навчальних закладів.

Зміст освіти у навчальних закладах не завжди орієнтований на отримання ключової компетентності як системи основних умінь, що дозволяє вирішувати складні життєві завдання і ґрунтується на енциклопедичному підході до знань, залишаючи поза увагою формування цінностей, здатність самостійно вчитися, критично мислити.

У навчальному процесі гостро відчувається нестача і застарілість навчально-методичних ресурсів.

Одним із першочергових завдань є вирішення проблеми збереження та формування фізичного і морального здоров’я дітей. За період навчання у школі стан здоров’я дітей погіршується. Умови навчання і виховання учнів у навчальних закладах не завжди відповідають засадам здорового способу життя і не забезпечують сприятливих умов для їх життєдіяльності у зв’язку із застарілістю спортивної бази.

Позашкільна система освіти районів не виконує повною мірою функцій щодо забезпечення сфери вільного часу дітей. Існуюча мережа та  матеріально-технічний стан позашкільних закладів не дозволяє збільшувати кількість гуртків, розвивати напрями роботи, які потребують значних витрат на придбання приладдя, матеріалів.

Якість освіти значною мірою залежить від професійного рівня вчителя. Нові цілі освіти ставлять нові вимоги перед педагогами. Неврегульованим залишається прогнозування потреби у педагогічних працівниках.

МЕТА ПРОГРАМИ

        Метою Програми є забезпечення умов рівного доступу для населення області до сучасної повноцінної, якісної освіти, що відповідає актуальним і перспективним запитам особистості, суспільства і держави, міжнародним критеріям, створення оптимальних умов навчання і виховання у закладах освіти усіх типів.

 Основні шляхи реалізації завдань Програми:

здійснення системи заходів цієї Програми та відповідних районних і міських програм розвитку освіти, а також за потреби, розробка інших регіональних програм і проектів щодо забезпечення якісної освіти у всіх ланках системи освіти Волинської області;

подальший структурний і якісний розвиток мережі навчальних закладів усіх типів і форм власності з одночасним розвитком ресурсного забезпечення в них умов доступності здобуття якісної освіти, збагачення освітнього середовища;

управлінське і науково-методичне забезпечення розбудови інноваційних моделей освіти на основі концепцій гуманізації, відкритої освіти та компетентнісного підходу;

пошук і реалізація сучасних ефективних моделей виховання, спрямованих на формування системи цінностей особистості, адекватних актуальним завданням розбудови суспільства  в Україні і її інтеграції в європейський простір та світове співтовариство;

упровадження інноваційних моделей управління освітніми системами районів сільської місцевості на основі мережевого підходу та технології управління освітніми округами;

приведення змісту навчальних планів і програм соціально-гуманітарного профілю та підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників у відповідність до соціально-економічних змін сучасного інформаційно-технологічного суспільства, стратегічних завдань розвитку освіти в державі і в регіоні.

Проблему передбачається розв’язати шляхом:

досягнення якості варіативної мережі навчальних закладів усіх типів  і форм власності за змістом освіти і формами її здобуття; безпечністю та сприятливістю умов навчально-виховного процесу для здоров‘я учасників; забезпеченні наступності і безперервності освіти у всіх її ланках;

розвиненості сучасного ресурсного забезпечення навчальних закладів у регіоні, у тому числі матеріально-технічного, навчально-методичного, інформаційно-комунікаційного оснащення;  кадрового забезпечення;

побудові освітнього процесу на ідеології формування компетенцій учня, студента, вихованця;

створенні комфортних соціально-психологічних умов діяльності для всіх учасників освітнього процесу;

досягненні ефективної моделі управління якістю освіти в регіоні на підставі розбудови системного моніторингу стану та результатів функціонування і розвитку системи освіти на всіх рівнях, адаптивності управління, прийнятті ефективних управлінських рішень за результатами;

відповідності державним стандартам, конкурентноздатності здобутої випускниками навчальних закладів освіти незалежно від  їх соціального статусу, фізичних та особистих можливостей;

спроможності випускників успішно продовжувати безперервну освіту протягом життя.

Паспорт Програми

Розділ 1

Розділ 2

Розділ 3

Розділ 4

Розділ 5

Розділ 6

Розділ 7

 

ВИКОНАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ:

Про стан виконання Обласної цільової соціальної програми «Молодь Волині» на 2011 – 2015 роки

Про стан виконання Обласної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2011 – 2015 роки